सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2075/8/20 11309/074-75 2075/8/20 - मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11309/074-75 (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा/तामेलदार डिठ्ठा पदमा सिफारिस गरिएको - Download PDF 2018-12-06 17:48:56
2075/8/20 11310/074-75 2075/8/20 - मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11310/074-75 (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदमा सिफारिस गरिएको - Download PDF 2018-12-06 18:05:25
2075/8/20 11311/074-75 2075/8/20 - मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11311/074-75 (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदमा सिफारिस गरिएको - Download PDF 2018-12-06 18:06:15

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन