सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७५।६।२४ 15645/074-75 २०७५।६।२४ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५६४६/०७४-७५(महिला) इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल , रा.प.अनं.दिवतीय मेकानिक्स, पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-10-11 06:58:26
२०७५।६।२४ 15646/074-75 २०७५।६।२४ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५६४७/०७४-७५(खुला) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. , रा.प.अनं.दिवतीय मेकानिक्स, पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-10-11 07:02:25
२०७५।६।२४ 15647/074-75 २०७५।६।२४ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५६४८/०७४-७५(आ.ज.) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. , रा.प.अनं.दिवतीय अपरेटर, पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-10-11 07:04:15
२०७५/६/२५ 14349/073-74 २०७५/६/२५ - सुर्खेतको वि.नं. १४३७२-१४३७६/०७४-७५, (खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको सिफारिश - Download PDF 2018-10-11 09:31:20
२०७५/०६/२५ 14805/073-74 २०७५/०६/२५ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन न. १४८०५/०७३-७४(खुला), संयुक्त तथा एकीकृत, खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-11 11:37:33
2075/06/24 13569/074-75 2075/06/24 - लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13569/074-75(खुला), विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिस - Download PDF 2018-10-11 12:25:29
2075/06/24 13570/074-75 2075/06/24 - लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13570/074-75(महिला), विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिस - Download PDF 2018-10-11 12:28:59
2075/06/24 13571/074-75 2075/06/24 - लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13571/074-75(आ.ज.), विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिस - Download PDF 2018-10-11 12:30:56
2075/06/24 13572/074-75 2075/06/24 - लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13572/074-75(दलित), विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिस - Download PDF 2018-10-11 12:33:50
2075/06/24 13569/074-75 2075/06/24 - लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13569-13572/074-75(खुला तथा समावेशी), विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-10-11 12:38:16
2075/6/25 11461/074-75 2075/6/25 - मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11461/074-75 (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदमा सिफारिस गरिएको - Download PDF 2018-10-11 17:20:38
2075/6/25 11462/074-75 2075/6/25 - मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11462/074-75 (पि.क्षे.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदमा सिफारिस गरिएको - Download PDF 2018-10-11 17:21:27
2075/6/25 11461/074-75 2075/6/25 - मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11461-11462/074-75 (खुला र पि.क्षे.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-10-11 17:22:22
2075/6/25 11463/074-75 2075/6/25 - मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11463/074-75 (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, पुस्तकालय सहायक पदमा सिफारिस गरिएको - Download PDF 2018-10-11 17:23:30
2075/6/25 11464/074-75 2075/6/25 - मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11464/074-75 (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, पुस्तकालय सहायक पदमा सिफारिस गरिएको - Download PDF 2018-10-11 17:24:24
2075/6/25 11463/074-75 2075/6/25 - मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11463-11464/074-75 (खुला र मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, पुस्तकालय सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-10-11 17:25:25
२०७५/०६/२५ 15215/074-75 २०७५/०६/२५ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं १५२१५/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक चौथो तह (प्रा.) अ.न.मी पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-10-11 18:44:37
२०७५/०६/२५ 15215/074-75 २०७५/०६/२५ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं १५२१६/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक चौथो तह (प्रा.) अ.न.मी पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-10-11 18:47:50
२०७५/०६/२५ 15219/074-75 २०७५/०६/२५ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं १५२१७/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक चौथो तह (प्रा.) अ.न.मी पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-10-11 18:49:36
२०७५/०६/२५ 15215/074-75 २०७५/०६/२५ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं १५२१८/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक चौथो तह (प्रा.) अ.न.मी पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-10-11 18:51:19
२०७५/०६/२५ 14851/074-75 २०७५/०६/२५ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५१-१४८५२/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.दिवतीय श्रेणी, गणक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2018-10-11 18:52:56
२०७५/०६/२५ 15215/074-75 २०७५/०६/२५ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं १५२१९/०७४-७५ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक चौथो तह (प्रा.) अ.न.मी पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-10-11 19:07:00
२०७५/०६/२५ 15215/074-75 २०७५/०६/२५ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं १५२१५-१५२१९/०७४-७५ (खुला/समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक चौथो तह (प्रा.) अ.न.मी पदको एकमुष्ट सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-10-11 19:09:03

अपडेट

सुचना

बुलेटिन