सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2075-05-29 10114/074-75 2075-05-29 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10114-10115/074-75,, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे.,‍रा.प.अनं.प्रथम, पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस - Download PDF 2018-09-14 18:47:39
2075-05-29 10117/074-75 2075-05-29 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10117/074-75, कृषि, भेटेरिनरी,‍रा.प.अनं.प्रथम,‍ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको सिफारिस - Download PDF 2018-09-14 18:49:46
2075-05-29 10120/074-75 2075-05-29 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10120/074-75, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ,‍रा.प.अनं.प्रथम,‍रेञ्जर पदको सिफारिस - Download PDF 2018-09-14 18:51:30
2075/5/29 11401/074-75 2075/5/29 - मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11401/074-75(खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा. तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सुपरिवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदमा सिफरिस गरिएको - Download PDF 2018-09-14 19:04:51

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन