सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2075/1/2 11556/073-74 2075/1/2 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५५६/०७३-७४ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व./मलेरिया इन्सपेक्टर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 12:57:56
2075/1/2 11558/073-74 2075/1/2 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५५८/०७३-७४ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व./मलेरिया इन्सपेक्टर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 13:00:31
2075/1/2 11559/073-74 2075/1/2 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५५९/०७३-७४ (मधेसी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व./मलेरिया इन्सपेक्टर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 13:01:32
2075/1/2 11560/073-74 2075/1/2 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६०/०७३-७४ (दलित), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व./मलेरिया इन्सपेक्टर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 13:03:59
2075/1/2 11561/073-74 2075/1/2 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६१/०७३-७४ (अपाङ्ग), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व./मलेरिया इन्सपेक्टर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 13:05:47
2075/1/2 11562/073-74 2075/1/2 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६२/०७३-७४ (पि.क्षे.), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व./मलेरिया इन्सपेक्टर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 13:07:01
२०७५/१/३ 14359/073-74 २०७५/१/३ - सुर्खेतको वि.नं. १४४५७-१४४५८/०७३-७४(आ.प्र. र महिला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको सिफारिश - Download PDF 2018-04-16 15:36:22
2075/01/03 17013/074-75 2075/01/03 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-16 16:11:34
2075/1/3 11565/073-74 2075/1/3 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६५/०७३-७४ (खुला), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे./प्लम्बर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 17:41:13
2075/1/3 11566/073-74 2075/1/3 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६६/०७३-७४ (महिला), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे./प्लम्बर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 17:42:25
2075/1/3 11567/073-74 2075/1/3 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६७/०७३-७४ (आ.ज.), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे./प्लम्बर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 17:43:14
2075/1/3 11568/073-74 2075/1/3 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६८/०७३-७४ (दलित), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे./प्लम्बर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 17:44:18
2075/1/3 11565/073-74 2075/1/3 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६५-११५६८/०७३-७४ (खुला र समावेशी), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे./प्लम्बर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-04-16 17:45:25
2075/1/3 11564/073-74 2075/1/3 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६४/०७३-७४ (आ.प्र.), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे./प्लम्बर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-16 17:46:34
२०७५।०१।०३ 13165/073-74 २०७५।०१।०३ - पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं १३१६५/०७३-७४(आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-04-16 21:37:13

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन