सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७४।११।२९ 10955/073-74 २०७४।११।२९ - सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५५/०७३-७४ (खुला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न सेवा/समूहका, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2018-03-14 09:09:03
२०७४।११।२९ 10956/073-74 २०७४।११।२९ - सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५६/०७३-७४ (महिला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न सेवा/समूहका, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2018-03-14 09:13:33
२०७४।११।२९ 10957/073-74 २०७४।११।२९ - सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५७/०७३-७४ (आ.ज.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न सेवा/समूहका, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2018-03-14 09:16:57
२०७४।११।२९ 10958/073-74 २०७४।११।२९ - सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५८/०७३-७४ (मधेसी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न सेवा/समूहका, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2018-03-14 09:21:28
२०७४।११।२९ 10959/073-74 २०७४।११।२९ - सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५९/०७३-७४ (दलित), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न सेवा/समूहका, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2018-03-14 09:23:45
२०७४।११।२९ 10960/073-74 २०७४।११।२९ - सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९६०/०७३-७४ (अपाङ्ग), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न सेवा/समूहका, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2018-03-14 09:26:35
२०७४।११।२९ 10961/073-74 २०७४।११।२९ - सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९६१/०७३-७४ (पि.क्षे.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न सेवा/समूहका, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2018-03-14 09:29:20
२०७४/११/३० 14804/073-74 २०७४/११/३० - लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल कार्यलय,तुलसीपुर, दाङको नम्बर १४८०४/०७३-७४(आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-03-14 09:55:02
2074/11/30 12627/073-74 2074/11/30 - नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12627/073-74(खुला),सिनियर मिस्त्री, इञ्जि., मेट्रोलोजी पदको सिफरिस - Download PDF 2018-03-14 15:51:23
२०७४/११/३० 11308/073-74 २०७४/११/३० - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११३०९/०७३-७४ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा/तामेल्दार पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-03-14 18:10:18

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन