विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
10604/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (आ.ज.) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
11911/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 5 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13807/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 5 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13807/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13808/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 10 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13808/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 2 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13809/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 3 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13809/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (महिला) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13810/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13811/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 2 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13812/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
15352/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
424/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
425/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
426/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुनसरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
427/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
428/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), इलाम 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
429/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 4 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
430/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
431/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनकुटा 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
432/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुनसरी 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
433/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), संखुवासभा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
434/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), खोटाङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
435/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
436/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), उदयपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
437/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सोलुखुम्बु 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
438/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
439/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
440/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
441/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
442/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बारा 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
443/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 4 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
444/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रौतहट 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
445/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
446/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
447/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सप्तरी 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
448/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिरहा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
449/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनुषा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
450/076-77 प्रा.स.÷खाद्य निरीक्षक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
451/076-77 प्रा.स.÷खाद्य निरीक्षक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
452/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बारा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
453/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
454/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
455/076-77 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
456/076-77 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
457/076-77 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
458/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
459/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
460/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भक्तपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
461/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धादिङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
462/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 4 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
463/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दोलखा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
464/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
465/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
466/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
467/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
468/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
469/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
470/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
471/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नुवाकोट 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
472/076-77 प्रा.स., कृषि बाली संरक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
473/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, माटो विज्ञान (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
474/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
475/076-77 प्रा.स., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
476/076-77 प्रा.स., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
477/076-77 प्रा.स., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
478/076-77 प्रा.स., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
479/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
480/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
481/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
482/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
483/076-77 वरिष्ठ मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
484/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
485/076-77 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
486/076-77 फिलाटेलिष्ट, शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
487/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ललितपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
488/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), स्याङ्जा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
489/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
490/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
491/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मनाङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
492/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाग्लुङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
493/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
494/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
495/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाग्लुङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
496/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कपिलवस्तु 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
497/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
498/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
499/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
500/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कपिलवस्तु 4 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
501/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
502/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अर्घाखाँची 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
503/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दाङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
504/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुकुम पूर्व 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
505/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
506/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
507/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पाल्पा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
508/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
509/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
510/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
511/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
512/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
513/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
514/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
515/076-77 नायव सुब्बा, वन, हात्तिसार (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
516/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
517/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुकुम पश्चिम 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
518/076-77 जलविज्ञान सहायक, इञ्जि.,सिभिल हाइड्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
519/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
520/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), जाजरकोट 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
521/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), जुम्ला 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
522/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुगु 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
523/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अछाम 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
524/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
525/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बैतडी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
526/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली विकास (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
527/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
528/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
529/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डडेल्धुरा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
530/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
531/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
532/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
533/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
534/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुनसरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
535/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
536/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), इलाम 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
537/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ओखलढुङ्गा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
538/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
539/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
540/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनकुटा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
541/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
542/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), उदयपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
543/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
544/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
545/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
546/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
547/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
548/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनुषा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
549/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बारा 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
550/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
551/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रौतहट 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
552/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
553/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
554/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सप्तरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
555/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
556/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
557/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
558/076-77 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ललितपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
559/076-77 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
560/076-77 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
561/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
562/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
563/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ललितपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
564/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
565/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
566/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
567/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
568/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
569/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
570/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नुवाकोट 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
571/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
572/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
573/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
574/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
575/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
576/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दोलखा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
577/076-77 सिनियर बुक बान्डर, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
578/076-77 वरिष्ठ मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
579/076-77 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
580/076-77 क्रोनोलोनिष्ट, शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
581/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
582/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
583/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), म्याग्दी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
584/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
585/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
586/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
587/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
588/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
589/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कपिलवस्तु 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
590/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
591/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
592/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
593/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
594/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
595/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
596/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
597/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
598/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
599/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
600/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
601/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
602/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अछाम 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
603/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
604/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
605/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डडेल्धुरा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
606/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली विकास (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
607/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
608/076-77 प्रा.स., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
609/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दार्चुला 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
610/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
10101/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10102/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10103/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , खुला 6 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10104/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10105/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10106/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , मधेसी 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10107/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10108/076-77 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10109/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10110/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी , खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10111/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, खुला 12 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10112/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, महिला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10113/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10114/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, मधेसी 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10115/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10116/076-77 असिष्टण्ट केमिष्ट÷प्रा.स., इञ्जि., केमेष्ट्रि, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10117/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, वागवानी, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10118/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, खुला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10119/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10120/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10121/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10122/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10123/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10124/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10125/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10126/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10127/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10128/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10129/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11401/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11402/076-77 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11403/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11404/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11405/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, खुला 14 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11406/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, महिला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11407/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, आ.ज. 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11408/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, मधेसी 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11409/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11410/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11411/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11412/076-77 प्राविधिक सहायक÷खाद्य निरीक्षक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11413/076-77 प्राविधिक सहायक÷खाद्य निरीक्षक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11414/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11415/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11416/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12001/076-77 सुपरीवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12002/076-77 सुपरीवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12003/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12004/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12005/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, खुला 8 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12006/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12007/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12008/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12009/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12010/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12011/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12012/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी , पि.क्षे. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12013/076-77 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12014/076-77 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12015/076-77 इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक्स, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12016/076-77 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., पि.क्षे. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12017/076-77 सिनियर इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12018/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12019/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12020/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, खुला 12 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12021/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, महिला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12022/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12023/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, मधेसी 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12024/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12025/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, पि.क्षे. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12026/076-77 असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्जि., केमेष्ट्री, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12027/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, पि.क्षे. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12028/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12029/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12030/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12031/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12032/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, माटो विज्ञान , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12033/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, खुला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12034/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12035/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12036/076-77 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., खुला 6 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12037/076-77 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12038/076-77 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12039/076-77 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12040/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12041/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12042/076-77 टेलिफोन अपरेटर, विविध , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12043/076-77 सिनियर कम्पोजिटर, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12044/076-77 सिनियर प्रेस म्यान, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12045/076-77 वरिष्ठ मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12046/076-77 वरिष्ठ मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12047/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12048/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12049/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12050/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12051/076-77 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा पुरातत्व, संग्रहालय, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12052/076-77 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा पुरातत्व, संग्रहालय, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12053/076-77 इलेक्ट्रिकल ओभरसियर, व्यवस्थापिका संसद, प्राविधिक, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12951/076-77 सुपरीवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12952/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12953/076-77 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12954/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12955/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12956/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12957/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12958/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12959/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे., खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12960/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे., महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12961/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , खुला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12962/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12963/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12964/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12965/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12966/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 10 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12967/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, महिला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12968/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, आ.ज. 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12969/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12970/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12971/076-77 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13901/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13902/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13903/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13904/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलजी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13905/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, खुला 10 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13906/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, महिला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13907/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13908/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, मधेसी 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13909/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13910/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13911/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी , खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13912/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13913/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13914/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , खुला 7 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13915/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13916/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13917/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13918/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13919/076-77 असिष्टेण्ट बोटानिष्ट, वन, बोेटानी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13920/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13921/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13922/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 6 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13923/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13924/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13925/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13926/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13927/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13928/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14851/076-77 सुपरीवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14852/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14853/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14854/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14855/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14856/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14857/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14858/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14859/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ., खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14860/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ., मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14861/076-77 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14862/076-77 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14863/076-77 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14864/076-77 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14865/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14866/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी , खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14867/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14868/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14869/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14870/076-77 असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्जि., केमेष्ट्रि, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14871/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , खुला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14872/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14873/076-77 असिष्टेण्ट बोटानिष्ट, वन, बोटानी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14874/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14875/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14876/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14877/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14878/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14879/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14880/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15801/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15802/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15803/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15804/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15805/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15806/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15807/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे, खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15808/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15809/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे, आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15810/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15811/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15812/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15813/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15814/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15815/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15816/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15817/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15818/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15819/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन