विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
14403/075-76 न्याय, न्याय, खरिदार वा सो सरह (खुला) 10 2076-01-19 2020-01-21 11:49:44 2076-01-26
10008/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 3 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10009/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 8 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10010/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10011/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10012/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10013/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10602/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10603/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10603/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10604/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10604/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (आ.ज.) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
10605/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10952/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10953/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 3 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10953/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10954/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10955/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
10956/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11308/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11308/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11309/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 11 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11309/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11310/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 3 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11310/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11311/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11312/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11313/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11314/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11909/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 10 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11909/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11909/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 3 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11909/075-76 खरिदार वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11910/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 18 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11910/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11910/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 6 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11910/075-76 खरिदार वा सो सरह, लेखापरीक्षण, (खुला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11910/075-76 खरिदार वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (खुला) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11911/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 5 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
11911/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11911/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11911/075-76 खरिदार वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (महिला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11912/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 4 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11912/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11912/075-76 खरिदार वा सो सरह, लेखापरीक्षण , (आ.ज.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11913/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 4 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11913/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11914/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11915/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
11916/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12502/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 3 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12503/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 9 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12504/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 5 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12856/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 4 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12857/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 9 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12858/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12859/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12860/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12860/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी ) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12861/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
12862/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
13452/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
13453/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
13454/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
13807/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 5 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13807/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13808/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 10 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13808/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 2 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13809/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 3 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13809/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (महिला) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13810/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13811/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 2 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13812/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
14402/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 7 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
14403/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला ) 10 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
14404/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 3 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
14405/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 3 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
14406/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
14407/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
14756/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
14757/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
14757/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
14758/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
14759/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिक्षडिएको क्षेत्र ) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15352/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15352/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
15353/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15353/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15354/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15355/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15356/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15706/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 3 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15707/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 3 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15708/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15709/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
15710/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
16302/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
16303/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 4 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
16303/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
16304/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
16305/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
16306/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26
16307/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2075-12-19 2020-01-22 11:57:46 2075-12-26

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन