विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
8/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
7/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
6/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह,लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 15 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
5/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 9 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
4/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 22 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
3/075-76 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 68 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
2/075-76 उप–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
1/075-76 सह–सचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-01 2018-12-13 12:35:06 0000-00-00
9/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 23 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
10/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
11/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
12/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 23 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
13/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
14/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
15/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
16/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 5 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
17/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 18 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
18/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
19/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
20/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
21/074-75 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
22/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
23/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
24/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 15 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
25/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
26/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 5 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
27/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
28/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 6 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
29/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
30/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
31/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 11 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
32/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
33/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
34/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 11 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
35/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
36/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
37/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
38/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
39/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 9 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
40/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
41/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
42/074-75 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
43/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
44/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
45/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
46/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
47/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
48/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
49/074-75 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2075-10-29 2019-01-09 14:29:28 0000-00-00
10002/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 12 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10003/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10004/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10004/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10005/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10006/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
10007/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय अपाङ्ग पदको विज्ञापन -धनकुटा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11302/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 13 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11302/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 4 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11303/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11303/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय , सरकारी वकिल महिला पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11304/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11304/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11305/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11305/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल मधेसी पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11306/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11307/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय अपाङ्ग पदको विज्ञापन -जलेश्वर कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11902/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 13 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11902/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 5 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11902/075-76 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 6 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11902/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 24 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11902/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. खुला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 7 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11903/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 4 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11903/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11903/075-76 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11903/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 7 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11903/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. महिला पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11904/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11904/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11904/075-76 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11904/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 6 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11904/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. आ.ज. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11905/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11905/075-76 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11905/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 4 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11905/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. मधेसी पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11906/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11906/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11906/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11906/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. दलित पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11907/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण अपाङ्ग पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11907/075-76 ना.सु वा सो सरह व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. अपाङ्ग पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11908/075-76 ना.सु वा सो सरह परराष्ट्र पि.क्षे. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
11908/075-76 ना.सु वा सो सरह लेखापरीक्षण पि.क्षे. पदको विज्ञापन -काठमाडौं कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
12852/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 4 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
12853/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
12854/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
12854/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
12855/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -पोखरा कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13802/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 8 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13802/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय , सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13803/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13804/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13805/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
13806/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन - बुटवल कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
14752/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 4 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
14753/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
14754/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल मधेसी पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
14755/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय दलित पदको विज्ञापन -सुर्खेत कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15702/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय खुला पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 3 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15702/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल खुला पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15703/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय महिला पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 2 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15704/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय आ.ज. पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15704/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, सरकारी वकिल आ.ज. पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22
15705/075-76 ना.सु वा सो सरह न्याय, न्याय मधेसी पदको विज्ञापन -दिपायल कार्यालय 1 2075-10-15 2019-01-09 14:29:28 2075-10-22

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन