विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
16529/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) व्यवस्थापिका–संसद पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16528/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) लेखापरीक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16527/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) प्रशासन, राजश्व पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16526/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) प्रशासन, राजश्व पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16525/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16524/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16523/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16522/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16521/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.ज.) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16520/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16519/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16518/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) परराष्ट्र पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16517/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन