विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
17379/074-75 सातौं (खुला) मेडिकल रेकर्डर अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17378/074-75 सातौं (आ.ज.) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17377/074-75 सातौं (महिला) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17376/074-75 सातौं (खुला) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17375/074-75 सातौं (आ.प्र.) जनस्वास्थ अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17374/074-75 सातौं (पि.क्षे.) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17373/074-75 सातौं (अपाङ्ग) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17372/074-75 सातौं (मधेसी) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17371/074-75 सातौं (खुला) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17370/074-75 सातौं (आ.प्र.) फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17369/074-75 सातौं (महिला) फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17368/074-75 सातौं (खुला) फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17367/074-75 सातौं (आ.प्र.) फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17366/074-75 सातौं (पि.क्षे.) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17365/074-75 सातौं (मधेसी) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17364/074-75 सातौं (खुला) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17363/074-75 सातौं (आ.प्र.) मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17362/074-75 सातौं (पि.क्षे.) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17361/074-75 सातौं (मधेसी) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17360/074-75 सातौं (आ.ज.) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17359/074-75 सातौं (खुला) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17358/074-75 सातौं (आ.प्र.) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17357/074-75 सातौं (खुला) कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17356/074-75 सातौं (अपाङ्ग) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17355/074-75 सातौं (दलित) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17354/074-75 सातौं (मधेसी) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17353/074-75 सातौं (आ.ज.) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17352/074-75 सातौं (महिला) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17351/074-75 सातौं (खुला) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 13 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17350/074-75 सातौं (आ.प्र.) नर्सिङ्ग अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 7 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17349/074-75 आठौं (मधेसी) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17348/074-75 आठौं (आ.ज.) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17347/074-75 आठौं (महिला) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17346/074-75 आठौं (खुला) आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17345/074-75 आठौं (मधेसी) डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17344/074-75 आठौं (महिला) डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17343/074-75 आठौं (खुला) डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17342/074-75 आठौं (पि.क्षे.) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17341/074-75 आठौं (अपाङ्ग) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17340/074-75 आठौं (दलित) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17339/074-75 आठौं (मधेसी) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 12 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17338/074-75 आठौं (आ.ज.) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 18 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17337/074-75 आठौं (महिला) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 16 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17336/074-75 आठौं (खुला) मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको विज्ञापन 52 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17335/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) महिला विकास अधिकृत, विविध पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17334/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) महिला विकास अधिकृत, विविध पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17333/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) पुस्तकालय अधिकृत, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17332/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) पुरातत्व अधिकृत, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17331/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17330/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17329/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17328/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17327/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17326/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको विज्ञापन 14 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17325/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) अर्थशास्त्री, विविध पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17324/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17323/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17322/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17321/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध पदको विज्ञापन 7 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17320/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) कम्प्युटर अधिकृत, विविध पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17319/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) स.अ.अ./स.वै.अ., वन, बोटानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17318/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) स.अ.अ./स.वै.अ., वन, बोटानी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17317/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) स.व्य.अ./स.संं.अ./स.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17316/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) स.व्य.अ./स.संं.अ./स.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17315/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) स.व्य.अ./स.संं.अ./स.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17314/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) स.व्य.अ./स.संं.अ./स.अ., वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17313/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) सहायक भू–संरक्षण अधिकृत, वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17312/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) सहायक भू–संरक्षण अधिकृत, वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17311/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) सहायक भू–संरक्षण अधिकृत, वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17310/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) सहायक भू–संरक्षण अधिकृत, वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17309/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) सर्भेक्षण अधिकृत/अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17308/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17307/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17306/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17305/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17304/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17303/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17302/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) सहायक वन अधिकृत, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 27 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17301/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17300/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17299/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17298/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17297/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17296/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17295/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17294/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17293/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 9 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17292/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17291/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17290/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17289/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17288/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17287/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17286/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17285/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17284/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17283/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17282/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17281/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17280/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17279/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17278/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17277/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17276/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17275/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) योजना अधिकृत, कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17274/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17273/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17272/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17271/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17270/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17269/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17268/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17267/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17266/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17265/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17264/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17263/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17262/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 7 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17261/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17260/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17259/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17258/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17257/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17256/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 11 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17255/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17254/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17253/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17252/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17251/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17250/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन पदको विज्ञापन 13 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17249/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) केमिष्ट/सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/सहायक अनुसन्धान अधिकृत, इञ्जि., केमिष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17248/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17247/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17246/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17245/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17244/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17243/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे पदको विज्ञापन 11 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17242/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अफिसर, इञ्जि., सि.ए.अ.ई., सि.ए.अ. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17241/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, इञ्जि.जियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17240/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, इञ्जि.जियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17239/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) हाइड्रोजियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17238/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) हाइड्रोजियोलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17237/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) जियोकेमिष्ट/भू–गर्भविद/जियोफिजिसिष्ट/रिसर्च अफिसर/ मिनरलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17236/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) जियोकेमिष्ट/भू–गर्भविद/जियोफिजिसिष्ट/रिसर्च अफिसर/ मिनरलोजिष्ट, इञ्जि., जियोलोजी, जनरल जियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17235/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17234/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17233/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) केमिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., केमिकल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17232/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ्ग इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17231/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ्ग इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17230/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) माइनिङ्ग इञ्जिनियर, इञ्जि., माइनिङ्ग इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17229/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17228/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17227/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) मेकानिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17226/074-75 रा.प.तृतीय (पि.क्षे.) इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17225/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17224/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17223/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17222/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17221/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17220/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17219/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17218/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17217/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17216/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17215/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17214/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट पदको विज्ञापन 9 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17213/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17212/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17211/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17210/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17209/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 9 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17208/074-75 रा.प.तृतीय (दलित) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17207/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17206/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17205/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17204/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17203/074-75 रा.प.तृतीय (अपाङ्ग) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17202/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17201/074-75 रा.प.तृतीय (आ.ज.) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17200/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17199/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17198/074-75 रा.प.तृतीय (मधेसी) तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17197/074-75 रा.प.तृतीय (महिला) तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17196/074-75 रा.प.तृतीय (खुला) तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17195/074-75 नवौं (आ.प्र.) उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17194/074-75 नवौं (खुला) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सा पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17193/074-75 नवौं (खुला) औषधि व्यवस्थापक, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17192/074-75 नवौं (आ.प्र.) औषधि व्यवस्थापक, स्वास्थ्य, फार्मेसी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17191/074-75 नवौं (आ.प्र.) जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17190/074-75 नवौं (आ.ज.) उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17189/074-75 नवौं (आ.प्र.) उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17188/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूति चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, स्त्रीरोग तथा प्रसूति पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17187/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17186/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट शल्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शल्य तथा संज्ञाहरण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17185/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट भेषज विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, भेषज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17184/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17183/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17182/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट अर्थोडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17181/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट पेरियोडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, पेरियोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17180/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इण्डोडौण्टिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17179/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17178/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17177/074-75 नवौं (महिला) अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17176/074-75 नवौं (खुला) अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17175/074-75 नवौं (आ.प्र.) अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17174/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमिष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17173/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17172/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, माइक्रोबायोलोजी (ब्याक्ट्रियोलोजी) पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17171/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट हिष्टोप्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हिष्टोप्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17170/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17169/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17168/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17167/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17166/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17165/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17164/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17163/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17162/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17161/074-75 नवौं (दलित) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17160/074-75 नवौं (मधेसी) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17159/074-75 नवौं (महिला) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17158/074-75 नवौं (खुला) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17157/074-75 नवौं (आ.प्र.) मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17156/074-75 नवौं (मधेसी) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17155/074-75 नवौं (खुला) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17154/074-75 नवौं (आ.प्र.) उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17153/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17152/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17151/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17150/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17149/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17148/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17147/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17146/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17145/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 8 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17144/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17143/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17142/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17141/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17140/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17139/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17138/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17137/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17136/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17135/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17134/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17133/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17132/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17131/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17130/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17129/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोेलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17128/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17127/074-75 नवौं (मधेसी) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17126/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17125/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17124/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17123/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17122/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17121/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17120/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17119/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17118/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17117/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17116/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17115/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17114/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17113/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17112/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17111/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17110/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17109/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17108/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17107/074-75 नवौं (महिला) फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17106/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17105/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17104/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17103/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17102/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17101/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17100/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17099/074-75 नवौं (खुला) कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17098/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17097/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17096/074-75 नवौं (दलित) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17095/074-75 नवौं (आ.ज.) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17094/074-75 नवौं (महिला) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17093/074-75 नवौं (खुला ) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17092/074-75 नवौं (आ.प्र.) कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17091/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17090/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17089/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17088/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन पदको विज्ञापन 6 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17087/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) विविध,  प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17086/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) वन, वोटानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17085/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) वन, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17084/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) वन, फरेष्ट रिसर्च पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17083/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17082/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17081/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17080/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, खा.पो.तथा गु.नि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17079/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, कृषि इञ्जि. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17078/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17077/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17076/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, माटो विज्ञान पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17075/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17074/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17073/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17072/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17071/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17070/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) कृषि, मत्स्य पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17069/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, बागवानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17068/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17067/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17066/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17065/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, जियोलोजी, जनरल जियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17064/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17063/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, मेटालर्जिकल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17062/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17061/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17060/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17059/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17058/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल इरिगेशन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17057/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, वि.एण्ड.आ. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17056/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17055/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17054/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17053/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17052/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17051/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17050/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17049/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16529/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) व्यवस्थापिका–संसद पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16528/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) लेखापरीक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16527/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) प्रशासन, राजश्व पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16526/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) प्रशासन, राजश्व पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16525/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16524/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16523/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16522/074-75 रा.प.द्वितीय (मधेसी) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16521/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.ज.) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16520/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16519/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 5 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16518/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) परराष्ट्र पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16517/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16516/074-75 रा.प.द्वितीय (अपाङ्ग) न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16515/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) व्यवस्थापिका–संसद पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16514/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) लेखापरीक्षण पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16513/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) प्रशासन, राजश्व पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16512/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) प्रशासन, लेखा पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16511/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको विज्ञापन 18 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16510/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) न्याय, सरकारी वकिल पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16509/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17048/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कम्युनिटी नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17047/074-75 एघारौं (खुला) निर्देशक/प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सा पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17046/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख स्वाथ्य शिक्षा प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17045/074-75 एघारौं (आ.ज.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17044/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17043/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17042/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17041/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17040/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17039/074-75 एघारौं (आ.ज.) प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17038/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17037/074-75 एघारौं (खुला) निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17036/074-75 एघारौं (आ.प्र.) निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17035/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17034/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17033/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17032/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17031/074-75 एघारौं (महिला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17030/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17029/074-75 एघारौं (आ.ज.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17028/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17027/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17026/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17025/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17024/074-75 एघारौं (महिला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17023/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17022/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17021/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17020/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17019/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17018/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17017/074-75 एघारौं (खुला) प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17016/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17015/074-75 एघारौं (आ.प्र.) प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17014/074-75 रा.प.प्रथम (खुला) वन, बोटानी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17013/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) वन, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेसन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17012/074-75 रा.प.प्रथम (आ.ज.) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17011/074-75 रा.प.प्रथम (खुला) कृषि, भेटेरिनरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17010/074-75 रा.प.प्रथम (महिला) कृषि, बाली संरक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17009/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) कृषि, बाली विकास पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17008/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17007/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17006/074-75 रा.प.प्रथम (महिला) इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17005/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17004/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17003/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बि.एण्ड आ. पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17002/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17001/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16508/074-75 रा.प.प्रथम (आ.ज.) लेखापरीक्षण पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16507/074-75 रा.प.प्रथम (दलित) प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16506/074-75 रा.प.प्रथम (आ.ज.) प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16505/074-75 रा.प.प्रथम (महिला) प्रशासन पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16504/074-75 रा.प.प्रथम (खुला) प्रशासन पदको विज्ञापन 3 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16503/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) प्रशासन पदको विज्ञापन 12 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16502/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) न्याय, कानून पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
16501/074-75 रा.प.प्रथम (आ.प्र.) न्याय, न्याय पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
180-187/074-75 राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 145 2074-10-02 2017-12-12 18:40:31 0000-00-00 Download PDF
16530-16536/074-75 शाखा अधिकृत पदको विज्ञापन नं. 16530-16530/074-75 390 2074-09-18 2017-12-12 18:43:44 2074-09-25 Download PDF
16530/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 206 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25 Download PDF
16531/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 59 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25 Download PDF
16532/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 52 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25
16533/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 39 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25
16534/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 18 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25
16535/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 9 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25
16536/074-75 एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 7 2074-09-18 2017-12-13 11:26:48 2074-09-25
10002/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 23 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23 Download PDF
10003/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 6 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
10004/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 5 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
10005/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 4 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
10006/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
10007/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 2 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
10008/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 2 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
11302/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 92 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23 Download PDF
11303/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 23 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
11304/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 19 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
11305/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 19 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
11306/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 5 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
11307/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 4 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
11308/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 4 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
12902/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 33 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23 Download PDF
12903/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 10 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
12904/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 6 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
12905/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 7 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
12906/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 2 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
12907/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
14202/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 33 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23 Download PDF
14203/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 10 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
14204/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 7 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
14205/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 6 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
14206/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 2 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
14207/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (अपाङ्ग) पदको विज्ञापन 1 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
14208/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (पि.क्षे.) पदको विज्ञापन 1 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
15502/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन 12 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23 Download PDF
15503/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (महिला) पदको विज्ञापन 4 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
15504/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (आ.ज.) पदको विज्ञापन 3 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
15505/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (मधेसी) पदको विज्ञापन 2 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
15506/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह (दलित) पदको विज्ञापन 1 2074-10-16 2018-01-10 15:47:58 2074-10-23
188/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -इलाम र अन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालय झापा, इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथर 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
189/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -ओखलढुंगा र अन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालय सोलुखुम्बु, उदयपुर, खोटाङ र ओखलढुंगा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
190/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -ताप्लेजुङ 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
191/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -संखुवासभा 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
192/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -भोजपुर 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
193/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सुनसरी 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
194/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सोलुखुम्बु 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
195/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -ओखलढुंगा 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
196/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सप्तरी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
197/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिराहा 10 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
198/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -संखुवासभा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
199/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धनकुटा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
200/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सोलुखुम्बु 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
201/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सप्तरी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
202/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिराहा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
203/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सुनसरी 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
204/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन,राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सुनसरी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
205/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सर्वोच्च अदालत 6 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
206/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -जनकपुर र अन्तर्गतका जिल्ला अदालत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्सा र रौतहट 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
207/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पाटन र अन्तर्गतका जिल्ला अदालत रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र चितवन 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
208/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
209/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रस्तरका निकाय 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
210/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 10 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
211/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
212/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मकवानपुर 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
213/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -नुवाकोट 9 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
214/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रसुवा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
215/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिन्धुली 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
216/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धनुषा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
217/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सर्लाही 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
218/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -महोत्तरी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
219/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बारा 9 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
220/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्सा 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
221/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रौतहट 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
222/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -चितवन 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
223/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -ललितपुर 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
224/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिन्धुपाल्चोक 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
225/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काभ्रे 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
226/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रामेछाप 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
227/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दोलखा 6 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
228/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धादिङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
229/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 5 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
230/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
231/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धनुषा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
232/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सर्लाही 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
233/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -महोत्तरी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
234/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रौतहट 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
235/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्सा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
236/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बारा 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
237/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिन्धुली 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
238/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रामेछाप 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
239/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -चितवन 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
240/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -नुवाकोट 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
241/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धादिङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
242/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
243/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -महालेखा परीक्षकको कार्यालय 5 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
244/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पोखरा र अन्तर्गतका जिल्ला अदालत मनाङ, गोरखा, लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, म्याग्दी र बाग्लुङमा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
245/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाग्लुङ र अन्तर्गतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्वत, मुस्ताङ, म्याग्दी र बाग्लुङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
246/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -गोरखा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
247/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -लमजुङ 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
248/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कास्की 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
249/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मनाङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
250/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -तनहुँ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
251/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -स्याङ्जा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
252/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -गुल्मी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
253/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पाल्पा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
254/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -अर्घाखाची 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
255/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रुपन्देही 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
256/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कपिलवस्तु 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
257/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -नवलपरासी 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
258/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मुस्ताङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
259/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -म्याग्दी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
260/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाग्लुङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
261/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्वत 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
262/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कास्की 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
263/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -लमजुङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
264/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -गोरखा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
265/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मनाङ 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
266/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -गुल्मी 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
267/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रुपन्देही 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
268/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -म्याग्दी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
269/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाग्लुङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
270/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्वत 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
271/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सुर्खेत र अन्तर्गतका जिल्ला अदालत डोल्पा, कालीकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, सल्यान, सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेखमा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
272/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -तुलसीपुर, दाङ र अन्तर्गतका जिल्ला अदालत रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाँके, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्यूठान र दाङमा 5 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
273/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -जुम्ला र अन्तर्गतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
274/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पूर्वी रुकुम 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
275/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पश्चिम रुकुम 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
276/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रोल्पा 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
277/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -प्यूठान 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
278/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सुर्खेत 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
279/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -जाजरकोट 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
280/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाँके 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
281/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बर्दिया 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
282/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -डोल्पा 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
283/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -हुम्ला 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
284/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -जुम्ला 6 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
285/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मुगु 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
286/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दैलेख 6 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
287/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कालीकोट 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
288/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पूर्वी रुकुम 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
289/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पश्चिम रुकुम 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
290/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रोल्पा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
291/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -प्यूठान 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
292/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बर्दिया 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
293/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कालिकोट 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
294/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -जुम्ला 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
295/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दैलेख 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
296/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाँके 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
297/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दिपायल र अन्तर्गतका जिल्ला अदालत कञ्चनपुर, डडेलधुरा, वैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी र कैलालीमा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
298/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बझाङ 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
299/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाजुरा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
300/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -अछाम 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
301/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -डोटी 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
302/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कैलाली 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
303/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बैतडी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
304/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कञ्चनपुर 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
305/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाजुरा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
306/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -अछाम 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
307/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -डोटी 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
308/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बैतडी 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
309/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -डडेल्धुरा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
310/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कैलाली 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
311/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सङ्खुवासभा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
312/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -भोजपुर 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
313/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सुनसरी 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
314/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सोलुखुम्बु 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
315/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -ओखलढुङ्गा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
316/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिराहा 5 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
317/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पाँचथर 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
318/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -तेह्रथुम 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
319/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धनकुटा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
320/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सोलुखुम्बु 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
321/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सप्तरी 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
322/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सुनसरी 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
323/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिराहा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
324/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सुनसरी 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
325/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सर्वोच्च अदालत 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
326/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -जनकपुर र अन्तर्गतका जिल्ला अदालत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्सा र रौतहटमा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
327/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पाटन र अन्तर्गतका जिल्ला अदालत रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपालचोक, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र चितवनमा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
328/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 5 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
329/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
330/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -ललितपुर 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
331/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -भक्तपुर 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
332/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -चितवन 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
333/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -नुवाकोट 4 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
334/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धनुषा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
335/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सर्लाही 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
336/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्सा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
337/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बारा 5 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
338/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रौतहट 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
339/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिन्धपाल्चोक 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
340/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काभ्रे 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
341/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दोलखा 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
342/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रामेछाप 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
343/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिन्धुली 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
344/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -केन्द्रस्तरका निकायहरुमा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
345/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
346/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दोलखा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
347/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -धनुषा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
348/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सर्लाही 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
349/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रौतहट 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
350/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्सा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
351/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बारा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
352/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -चितवन 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
353/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -नुवाकोट 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
354/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सिन्धुली 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
355/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -काठमाडौं 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
356/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -महालेखा परीक्षकको कार्यालय 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
357/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -गोरखा 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
358/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -लमजुङ 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
359/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कास्की 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
360/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -तनहुँ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
361/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -गुल्मी 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
362/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -अर्घाखाची 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
363/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पाल्पा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
364/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रुपन्देही 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
365/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कपिलवस्तु 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
366/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -नवलपरासी 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
367/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मुस्ताङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
368/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्वत 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
369/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पाल्पा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
370/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मनाङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
371/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पर्वत 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
372/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -तुलसीपुर, दाङ र अन्तर्गतका जिल्ला अदालत रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाँके, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्यूठान र दाङमा 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
373/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पूर्वी रुकुम 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
374/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -पश्चिम रुकुम 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
375/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रोल्पा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
376/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -प्यूठान 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
377/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -जाजरकोट 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
378/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दैलेख 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
379/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाँके 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
380/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बर्दिया 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
381/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -डोल्पा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
382/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -हुम्ला 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
383/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -मुगु 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
384/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -जुम्ला 3 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
385/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कालीकोट 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
386/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -सल्यान 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
387/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -प्यूठान 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
388/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -रोल्पा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
389/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -हुम्ला 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
390/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बाँके 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
391/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -दिपायल र अन्तर्गतका जिल्ला अदालत कञ्चनपुर, डडेलधुरा, वैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी र कैलालीमा 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
392/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बझाङ 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
393/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -डोटी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
394/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कैलाली 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
395/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -बैतडी 2 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
396/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -अछाम 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
397/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कञ्चनपुर 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
398/074-75 नायव सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) -कैलाली 1 2074-11-01 2018-01-10 15:47:58 0000-00-00
10101/074-75 सब–इञ्जिनियर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22 Download PDF
10102/074-75 सब–इञ्जिनियर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10103/074-75 असिष्टेण्ट हाइड्रोजियोलोजिष्ट-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10104/074-75 सब–इञ्जिनियर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10105/074-75 सब–इञ्जिनियर-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10106/074-75 सिनियर मेकानिक्स-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10107/074-75 सिनियर अपरेटर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10108/074-75 मौसम विज्ञान सहायक-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10109/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-खुला पदको विज्ञापन 4 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10110/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10111/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-आ.ज. पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10112/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22 Download PDF
10113/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10114/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10115/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10116/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10117/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10118/074-75 रेञ्जर-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10119/074-75 रेञ्जर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10120/074-75 रेञ्जर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10121/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-खुला पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10122/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10123/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10124/074-75 स्टाफ नर्स-खुला पदको विज्ञापन 7 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10125/074-75 स्टाफ नर्स-महिला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10126/074-75 स्टाफ नर्स-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10127/074-75 स्टाफ नर्स-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10128/074-75 स्टाफ नर्स-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10129/074-75 स्टाफ नर्स-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10130/074-75 ल्याब टेक्निसियन-आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10131/074-75 ल्याब टेक्निसियन-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10132/074-75 सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-आ.प्र. पदको विज्ञापन 14 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10133/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-खुला पदको विज्ञापन 28 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10134/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-महिला पदको विज्ञापन 8 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10135/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-आ.ज. पदको विज्ञापन 6 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10136/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-मधेसी पदको विज्ञापन 5 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10137/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-दलित पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10138/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10139/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10140/074-75 मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10141/074-75 मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10142/074-75 फार्मेसी सुपरभाईजर-आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10143/074-75 फार्मेसी सुपरभाईजर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10144/074-75 फार्मेसी सुपरभाईजर-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10145/074-75 फार्मेसी सुपरभाईजर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10146/074-75 रेडियोग्राफर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10147/074-75 एनेष्थेटिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
10148/074-75 बायोमेडिकल टेक्निसियन-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11401/074-75 सुपरीवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22 Download PDF
11402/074-75 सब–इञ्जिनियर-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11403/074-75 सब–इञ्जिनियर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11404/074-75 सब–इञ्जिनियर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11405/074-75 सब–इञ्जिनियर-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11406/074-75 सब–इञ्जिनियर-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11407/074-75 सब–इञ्जिनियर-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11408/074-75 सब–इञ्जिनियर-आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11409/074-75 सब–इञ्जिनियर-आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11410/074-75 सब–इञ्जिनियर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11411/074-75 सब–इञ्जिनियर-महिला पदको विज्ञापन 6 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11412/074-75 सब–इञ्जिनियर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11413/074-75 सब–इञ्जिनियर-मधेसी पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11414/074-75 सब–इञ्जिनियर-दलित पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11415/074-75 सब–इञ्जिनियर-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11416/074-75 जल विज्ञान सहायक-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11417/074-75 मेकानिकल सुपरभाइजर/सिनियर मेकानिक्स -खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11418/074-75 मेकानिकल सुपरभाइजर/सिनियर मेकानिक्स -खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11419/074-75 मेकानिकल सुपरभाइजर/सिनियर मेकानिक्स -महिला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11420/074-75 मेकानिकल सुपरभाइजर/सिनियर मेकानिक्स -खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11421/074-75 सिनियर अपरेटर-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11422/074-75 सिनियर अपरेटर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11423/074-75 मौसम विज्ञान सहायक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11424/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-खुला पदको विज्ञापन 15 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11425/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-मधेसी पदको विज्ञापन 5 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11426/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-आ.ज. पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11427/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-मधेसी पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11428/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11429/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11430/074-75 असिष्टेण्ट केमिष्ट/ल्याब टेक्निसियन/प्रा.स.-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11431/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11432/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11433/074-75 प्राविधिक सहायक-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11434/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11435/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11436/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11437/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11438/074-75 प्राविधिक सहायक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11439/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11440/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11441/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11442/074-75 प्राविधिक सहायक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11443/074-75 प्राविधिक सहायक-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11444/074-75 रेञ्जर-खुला पदको विज्ञापन 4 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11445/074-75 रेञ्जर-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11446/074-75 रेञ्जर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11447/074-75 रेञ्जर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11448/074-75 रेञ्जर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11449/074-75 रेञ्जर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11450/074-75 असिष्टेण्ट वोटानिष्ट-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11451/074-75 असिष्टेण्ट वोटानिष्ट-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11452/074-75 रेञ्जर-खुला पदको विज्ञापन 4 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11453/074-75 रेञ्जर-महिला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11454/074-75 रेञ्जर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11455/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-खुला पदको विज्ञापन 12 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11456/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-महिला पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11457/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-आ.ज. पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11458/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-मधेसी पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11459/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11460/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11461/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11462/074-75 प्राविधिक सहायक-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11463/074-75 पुस्तकालय सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11464/074-75 पुस्तकालय सहायक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11465/074-75 स्टाफ नर्स-खुला पदको विज्ञापन 25 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11466/074-75 स्टाफ नर्स-महिला पदको विज्ञापन 6 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11467/074-75 स्टाफ नर्स-आ.ज. पदको विज्ञापन 6 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11468/074-75 स्टाफ नर्स-मधेसी पदको विज्ञापन 5 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11469/074-75 स्टाफ नर्स-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11470/074-75 स्टाफ नर्स-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11471/074-75 स्टाफ नर्स-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11472/074-75 कविराज/आयुर्वेद सहायक-आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11473/074-75 सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-आ.प्र. पदको विज्ञापन 21 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11474/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-खुला पदको विज्ञापन 37 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11475/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-महिला पदको विज्ञापन 11 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11476/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-आ.ज. पदको विज्ञापन 8 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11477/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-मधेसी पदको विज्ञापन 7 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11478/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-दलित पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11479/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11480/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11481/074-75 मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11482/074-75 ल्याब टेक्निसियन-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11483/074-75 ल्याब टेक्निसियन-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11484/074-75 फार्मेसी सहायक/फार्मेसी सुपरभाइजर-खुला पदको विज्ञापन 4 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11485/074-75 फार्मेसी सहायक/फार्मेसी सुपरभाइजर-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11486/074-75 फार्मेसी सहायक/फार्मेसी सुपरभाइजर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11487/074-75 फार्मेसी सहायक/फार्मेसी सुपरभाइजर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11488/074-75 रेडियोग्राफर-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
11489/074-75 रेडियोग्राफर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13001/074-75 सुपरीवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13002/074-75 सब–इञ्जिनियर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13003/074-75 सब–इञ्जिनियर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13004/074-75 सब–इञ्जिनियर-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13005/074-75 सब–इञ्जिनियर-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13006/074-75 सब–इञ्जिनियर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13007/074-75 सिनियर इलेक्ट्रिसियन-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13008/074-75 सिनियर स्टोर मेकानिक्स-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13009/074-75 सर्भेक्षक/ इञ्जि.-खुला पदको विज्ञापन 4 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13010/074-75 सर्भेक्षक/ इञ्जि.-महिला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13011/074-75 सर्भेक्षक/ इञ्जि.-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13012/074-75 सर्भेक्षक/ इञ्जि.-मधेसी पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13013/074-75 सर्भेक्षक/ इञ्जि.-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13014/074-75 सर्भेक्षक/ इञ्जि.-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13015/074-75 असिष्टेन्ट केमिष्ट/इञ्जि.-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13016/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13017/074-75 प्राविधिक सहायक-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13018/074-75 प्राविधिक सहायक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13019/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13020/074-75 प्राविधिक सहायक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13021/074-75 प्राविधिक सहायक-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13022/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13023/074-75 प्राविधिक सहायक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13024/074-75 प्राविधिक सहायक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13025/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13026/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13027/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13028/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13029/074-75 प्राविधिक सहायक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13030/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13031/074-75 प्राविधिक सहायक-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13032/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13033/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13034/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13035/074-75 रेञ्जर-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13036/074-75 रेञ्जर-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13037/074-75 भू–संरक्षण सहायक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13038/074-75 रेञ्जर-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13039/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-खुला पदको विज्ञापन 4 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13040/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13041/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13042/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13043/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13044/074-75 महिला विकास निरीक्षक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13045/074-75 महिला विकास निरीक्षक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13046/074-75 स्टाफ नर्स-खुला पदको विज्ञापन 11 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13047/074-75 स्टाफ नर्स-महिला पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13048/074-75 स्टाफ नर्स-आ.ज. पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13049/074-75 स्टाफ नर्स-मधेसी पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13050/074-75 स्टाफ नर्स-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13051/074-75 आयुर्वेद सहायक/कविराज-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13052/074-75 ल्याब टेक्निसियन-आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13053/074-75 ल्याब टेक्निसियन-खुला पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13054/074-75 ल्याब टेक्निसियन-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13055/074-75 ल्याब टेक्निसियन-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13056/074-75 सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-आ.प्र. पदको विज्ञापन 21 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13057/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-खुला पदको विज्ञापन 36 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13058/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-महिला पदको विज्ञापन 10 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13059/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-आ.ज. पदको विज्ञापन 8 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13060/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-मधेसी पदको विज्ञापन 6 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13061/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-दलित पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13062/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13063/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13064/074-75 फार्मेसी सहायक-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13065/074-75 रेडियोग्राफर-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13066/074-75 रेडियोग्राफर-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
13067/074-75 इ.सी.जी. टेक्निसियन-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14301/074-75 सुपरीवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14302/074-75 सुपरीवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14303/074-75 सब–इञ्जिनियर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14304/074-75 सिनियर अपरेटर-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14305/074-75 सिनियर अपरेटर-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14306/074-75 सिनियर स्टोर मेकानिक्स-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14307/074-75 सहायक निरीक्षक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14308/074-75 मौसम विज्ञान सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14309/074-75 मौसम विज्ञान सहायक-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14310/074-75 टेक्निकल असिष्टेन्ट-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14311/074-75 टेक्निकल असिष्टेन्ट-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14312/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-खुला पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14313/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14314/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14315/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14316/074-75 असिष्टेण्ट केमिष्ट-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14317/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14318/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14319/074-75 प्राविधिक सहायक-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14320/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14321/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14322/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14323/074-75 प्राविधिक सहायक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14324/074-75 नायब सुब्बा-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14325/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-खुला पदको विज्ञापन 4 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14326/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14327/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14328/074-75 प्राविधिक सहायक-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14329/074-75 स्टाफ नर्स-खुला पदको विज्ञापन 6 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14330/074-75 स्टाफ नर्स-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14331/074-75 स्टाफ नर्स-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14332/074-75 स्टाफ नर्स-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14333/074-75 स्टाफ नर्स-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14334/074-75 डेण्टल हाइजिनिष्ट-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14335/074-75 आयुर्वेद सहायक/कविराज-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14336/074-75 ल्याब टेक्निसियन-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14337/074-75 ल्याब टेक्निसियन-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14338/074-75 सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-आ.प्र. पदको विज्ञापन 3 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14339/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-खुला पदको विज्ञापन 5 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14340/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14341/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14342/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14343/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14344/074-75 मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14345/074-75 फार्मेसी सुपरभाइजर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14346/074-75 फार्मेसी सुपरभाइजर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14347/074-75 फिजियोथेरापी सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14348/074-75 रेडियोग्राफर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
14349/074-75 एनेस्थेटिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15601/074-75 खा.पा.स.टे./सब–इञ्जिनियर-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15602/074-75 खा.पा.स.टे./सब–इञ्जिनियर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15603/074-75 खा.पा.स.टे./सब–इञ्जिनियर-दलित पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15604/074-75 सब–इञ्जिनियर-खुला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15605/074-75 सब–इञ्जिनियर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15606/074-75 सिनियर अपरेटर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15607/074-75 सिनियर अपरेटर-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15608/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15609/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15610/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15611/074-75 प्राविधिक सहायक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15612/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15613/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15614/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15615/074-75 पशु सेवा प्राविधिक-मधेसी पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22 Download PDF
15616/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15617/074-75 प्राविधिक सहायक-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15618/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15619/074-75 प्राविधिक सहायक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15620/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15621/074-75 प्राविधिक सहायक-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15622/074-75 रेञ्जर-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15623/074-75 कम्प्युटर अपरेटर-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15624/074-75 महिला विकास निरीक्षक-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15625/074-75 प्राविधिक सहायक-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15626/074-75 स्टाफ नर्स-खुला पदको विज्ञापन 4 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15627/074-75 स्टाफ नर्स-महिला पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15628/074-75 स्टाफ नर्स-आ.ज. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15629/074-75 स्टाफ नर्स-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15630/074-75 पब्लिक हेल्थ नर्स-आ.प्र. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15631/074-75 कविराज-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15632/074-75 स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन-खुला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15633/074-75 स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन-महिला पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15634/074-75 सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह-आ.प्र. पदको विज्ञापन 10 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15635/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स.वा सो सरह-खुला पदको विज्ञापन 20 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15636/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स.वा सो सरह-महिला पदको विज्ञापन 5 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15637/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स.वा सो सरह-आ.ज. पदको विज्ञापन 4 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15638/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स.वा सो सरह-मधेसी पदको विज्ञापन 4 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15639/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स.वा सो सरह-दलित पदको विज्ञापन 2 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15640/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स.वा सो सरह-अपाङ्ग पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
15641/074-75 हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स.वा सो सरह-पि.क्षे. पदको विज्ञापन 1 2074-11-15 2018-02-12 16:12:33 2074-11-22
399/074-75 सब इञ्जिनियर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), संखुवासभा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
400/074-75 मौसम विज्ञान सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुनसरी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
401/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
402/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), तेह्रथुम 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
403/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
404/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), उदयपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
405/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सप्तरी 3 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
406/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
407/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
408/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
409/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सोलुखुम्बु 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
410/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुनसरी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
411/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), तेह्रथुम 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
412/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनकुटा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
413/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ओखलढुंगा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
414/074-75 सब–इञ्जिनियर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
415/074-75 सब–इञ्जिनियर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),सहरी विकास मन्त्रालय 4 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
416/074-75 सब–इञ्जिनियर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
417/074-75 जल विज्ञान सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
418/074-75 इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर/सब इञ्जिनियर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ललितपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
419/074-75 मेकानिकल सुपरभाइजर/सिनियर मेकानिक्स, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),उर्जा मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
420/074-75 सिनियर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
421/074-75 सिनियर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
422/074-75 मौसम विज्ञान सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),सिँचाई मन्त्रालय 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
423/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय 7 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
424/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
425/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भक्तपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
426/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 9 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
427/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धादिङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
428/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनुषा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
429/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
430/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रौतहट 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
431/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
432/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
433/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
434/074-75 असिष्टेण्ट केमिष्ट/ल्याब टेक्निसियन/प्रा.स. इञ्जि., (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),उद्योग मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
435/074-75 असिष्टेण्ट केमिष्ट/ल्याब टेक्निसियन/प्रा.स. इञ्जि., (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
436/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनुषा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
437/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
438/074-75 पशु सेवा प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
439/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),कृषि विकास मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
440/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ललितपुर 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
441/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
442/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
443/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धादिङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
444/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),कृषि विकास मन्त्रालय 3 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
445/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बारा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
446/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
447/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
448/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
449/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनुषा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
450/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
451/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
452/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 3 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
453/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बारा 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
454/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 11 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
455/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
456/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
457/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धादिङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
458/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
459/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौँ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
460/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
461/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नुवाकोट 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
462/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रौतहट 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
463/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बारा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
464/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
465/074-75 पुस्तकालय सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),शिक्षा मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
466/074-75 सहायक पथ प्रदर्शक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
467/074-75 प्रविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
468/074-75 प्रविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
469/074-75 सिनियर मेकानिक्स, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00 Download PDF
470/074-75 सिनियर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
471/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
472/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कपिलवस्तु 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
473/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
474/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) 3 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
475/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
476/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अर्घाखाँची 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
477/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
478/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गोरखा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
479/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
480/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
481/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
482/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
483/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), स्याङ्जा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
484/074-75 पशु सेवा प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), म्याग्दी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
485/074-75 पशु सेवा प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), तनहुँ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
486/074-75 पशु सेवा प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गोरखा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
487/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
488/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
489/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
490/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
491/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गोरखा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
492/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
493/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गोरखा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
494/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
495/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
496/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
497/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
498/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अर्घाखाँची 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
499/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), स्याङ्जा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
500/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
501/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
502/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्वत 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
503/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाग्लुङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
504/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), स्याङ्जा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
505/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
506/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
507/074-75 तथ्याङ्क सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00 Download PDF
508/074-75 खा.पा.स.टे./सब–इञ्जिनियर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सल्यान 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
509/074-75 मौसम विज्ञान सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
510/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बार्दिया 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
511/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कालिकोट 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
512/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
513/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सल्यान 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
514/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रोल्पा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
515/074-75 पशु सेवा प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
516/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), प्यूठान 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
517/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सल्यान 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
518/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दैलेख 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
519/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), हुम्ला 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
520/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), प्यूठान 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
521/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दाङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
522/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दैलेख 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
523/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
524/074-75 तथ्याङ्क सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दार्चुला 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
525/074-75 असिष्टेण्ट हाइड्रोलोजिष्ट, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
526/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
527/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डडेल्धुरा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
528/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
529/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बझाङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
530/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
531/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
532/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अछाम 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
533/074-75 प्राविधिक सहायक, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
534/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
535/074-75 रेञ्जर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
536/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डडेल्धुरा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
537/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
538/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), तेह्रथुम 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
539/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
540/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सप्तरी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
541/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिराहा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
542/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
543/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
544/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सोलुखुम्बु 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
545/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ताप्लेजुङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
546/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), संखुवासभा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
547/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ताप्लेजुङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
548/074-75 सब–इञ्जिनियर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
549/074-75 सब–इञ्जिनियर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),सहरी विकास मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
550/074-75 सिनियर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
551/074-75 मौसम विज्ञान सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),सिँचाई मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
552/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
553/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
554/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भक्तपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
555/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनुषा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
556/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 3 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
557/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रौतहट 5 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
558/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
559/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
560/074-75 असिष्टेण्ट केमिष्ट/ल्याब टेक्निसियन/प्रा.स., (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),उद्योग मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
561/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनुषा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
562/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपालञ्चोक 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
563/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ललितपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
564/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),कृषि विकास मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
565/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
566/074-75 असिष्टेण्ट वोटानिष्ट, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
567/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बारा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
568/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
569/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा),सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
570/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
571/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रौतहट 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
572/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भक्तपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
573/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रसुवा 6 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
574/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
575/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौँ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
576/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
577/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
578/074-75 तथ्याङ्क सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पाल्पा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
579/074-75 तथ्याङ्क सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गोरखा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
580/074-75 मौसम विज्ञान सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
581/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
582/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता–पश्चिम) 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
583/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मनाङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
584/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गोरखा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
585/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
586/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 2 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
587/074-75 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गोरखा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
588/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
589/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अर्घाखाँची 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
590/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), स्याङ्जा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
591/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
592/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अर्घाखाँची 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
593/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाग्लुङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
594/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
595/074-75 खा.पा.स.टे./सब–इञ्जिनियर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), प्यूठान 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
596/074-75 खा.पा.स.टे./सब–इञ्जिनियर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुगु 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
597/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुगु 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
598/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), जाजरकोट 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
599/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुगु 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
600/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), जुम्ला 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
601/074-75 पशु सेवा प्राविधिक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
602/074-75 महिला विकास निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), हुम्ला 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
603/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
604/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
605/074-75 तथ्याङ्क सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
606/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
607/074-75 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बैतडी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
608/074-75 प्राविधिक सहायक, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
609/074-75 रेञ्जर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
610/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
611/074-75 कम्प्युटर अपरेटर, (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 1 2074-11-29 2018-02-12 16:12:33 0000-00-00
10009/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (धनकुटा): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (3) 3 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10010/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (धनकुटा): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (5) 5 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10011/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (धनकुटा): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10012/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (धनकुटा): खुला - न्याय, न्याय (5) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (9) / प्रशासन, लेखा (1) 15 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10013/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (धनकुटा): महिला - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) / प्रशासन, लेखा (1) 6 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10014/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (धनकुटा): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 3 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10015/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (धनकुटा): मधेसी - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 3 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10016/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (धनकुटा): दलित - न्याय, सरकारी वकिल (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10017/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (धनकुटा): अपाङ्ग - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10018/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (धनकुटा): पिछडिएको क्षेत्र - न्याय, न्याय (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10602/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (इलाम): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (4) 4 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10603/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (इलाम): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10604/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (इलाम): खुला - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (7) / प्रशासन, लेखा (2) 11 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10605/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (इलाम): महिला - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 2 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10606/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (इलाम): आदिवासी/जनजाति - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (1) 3 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10607/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (इलाम): मधेसी - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10608/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (इलाम): दलित - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10952/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (7) 7 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10953/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (15) 15 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10954/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10955/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): खुला - न्याय, न्याय (14) / न्याय, सरकारी वकिल (1) / प्रशासन, लेखा (7) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (28) 50 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10956/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): महिला - न्याय, न्याय (3) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (8) / प्रशासन, लेखा (2) 13 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10957/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (3) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (7) / प्रशासन, लेखा (1) 11 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10958/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): मधेसी - न्याय, न्याय (3) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (5) / प्रशासन, लेखा (1) 9 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10959/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): दलित - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 4 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10960/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): अपाङ्ग - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (1) 2 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
10961/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (दिक्तेल): पिछडिएको क्षेत्र - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11309/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (11) 11 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11310/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, कानून (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11311/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (6) 6 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11312/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (2) 2 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11313/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): खुला - न्याय, न्याय (23) / न्याय, कानून (1) / प्रशासन, लेखा (1) / व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (4) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (9) 38 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11314/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): महिला - न्याय, न्याय (6) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (1) 9 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11315/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (5) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (1) 8 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11316/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): मधेसी - न्याय, न्याय (4) / न्याय, कानून (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 6 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11317/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): दलित - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) 3 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11318/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): अपाङ्ग - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन (1) 3 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
11319/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (वानेश्वर): पिछडिएको क्षेत्र - न्याय, न्याय (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12202/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (1) 1 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12203/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (4) 4 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12204/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (6) 6 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12205/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): खुला - न्याय, न्याय (4) / न्याय, सरकारी वकिल (1) / प्रशासन, लेखा (9) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (7) 21 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12206/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): महिला - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (2) 5 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12207/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) / प्रशासन, लेखा (2) 5 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12208/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): मधेसी - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (2) 4 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12209/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (जलेश्वर): दलित - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (1) 3 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12552/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (5) 5 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12553/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (11) 11 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12554/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): आन्तरिक प्रतियोगिता - प्रशासन, लेखा (4) 4 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12555/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): खुला - न्याय, न्याय (5) / न्याय, सरकारी वकिल (1) / प्रशासन, लेखा (8) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (22) 36 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12556/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): महिला - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (6) / प्रशासन, लेखा (2) 8 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12557/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): आदिवासी/जनजाति - न्याय, न्याय (2) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (6) / प्रशासन, लेखा (1) 9 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12558/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): मधेसी - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (3) / प्रशासन, लेखा (3) 7 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12559/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): दलित - न्याय, न्याय (1) / प्रशासन, सामान्य प्रशासन (2) 3 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12560/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (हेटौडा): पिछडिएको क्षेत्र - प्रशासन, सामान्य प्रशासन (1) / प्रशासन, लेखा (1) 2 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27
12908/074-75 खरिदार वा सो सरह पदको विज्ञापन (पोखरा): आन्तरिक प्रतियोगिता - न्याय, न्याय (2) 2 2074-12-20 2018-03-15 16:21:33 2074-12-27