विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।

नेपाल कृषि सेवा, ला‍.पो एण्ड डे.डे. समूह रा‍.प.प्रथम श्रेणीको विज्ञापन तथा लिखित परीक्षा रद्द गरिएको सूचना ।

Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन