मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय काठमाण्डौको वि.नं. ११३१३-११३१९/२०७३­-७४ (खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदहरुको लागि वीरगञ्ज केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त फाराम भरेका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन