सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलकाे वि.नं. १५५१३-१५५१९/२०७३­-७४ (खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदहरुको लागि अनलाइन दरखास्त फाराम भरेका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन