केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१५२/०७३-७४ (खुला) र १७१५३/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), केमिष्ट/ सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/ सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन