मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५५६-११५६२/०७३-७४ (खुला र समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व./मलेरिया इन्सपेक्टर पदको संशोधित एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन