लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंको वि.नं ११४५६-११४५७/०७२–७३ (खुला र महिला), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सब-इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन