काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०८/२०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन