केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१२४/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१२५/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), निरीक्षक पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन