लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको बिज्ञापन नं ११३१३/०७३-७४ (खुला) संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तरगत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन