लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५१५५(खुला) एकिकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अनुसार रा. प. अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्रा.) सह-लेखापाल पदमा बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन