मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11440/074-75 (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदमा सिफारिस गरिएको - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन