केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७११६/०७३-७४ (खुला) र १७११७/०७३-७४ (महिला) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, एरोनोटिकल इञ्जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), एरोनोटिकल इञ्जिनियर पदमा सिफारिस भएको उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन