केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१०३/०७३-७४ (खुला), १७१०४/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१०५/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्जिनियर पदमा सिफारिस भएको उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन