केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १६५२५/०७३-७४ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सुचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन