केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १६६४९/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथीलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन