सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५५-१०९६१ /०७३-७४, (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल न्याय सेवा अन्तर्गतका विभिन्न समूहका, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ठ याेग्यताक्रम सम्बन्धी सिफरिस सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन