म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३०२/०७२-७३ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक सिफारिश सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन