केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७०६८/०७३-७४ (खुला), १७०६९/०७३-७४ (महिला) र १७०७०/०७३-७४ (आ.ज.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन