केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७११३/०७३-७४ (खुला), १७११४/०७३-७४ (महिला) र १७११५/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्जिनियर पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन