लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13505-13511/073-74,(खुला तथा समावेशी) न्याय/प्रशासन सेवा न्याय/सामान्य प्रशासन/लेखा समूह रा.प.अनं.द्वितिय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन