लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर,दाङको बिज्ञापन नम्बर १४८०५/०७३-७४(खुला),नेपाल न्याय सेवा,न्याय समूह,रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी(अप्राविधिक),डिठ्ठा पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन