मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11311/074-75 (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदमा सिफारिस गरिएको - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन