लोक सेवा आयोग¸ जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. १२२६१, १२२६२ र १२२६६/०७२-७३ (खुला, महिल र अपाङ्ग) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको वैकल्पिक सूचीवाट उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन