केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१५३/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), केमिष्ट/ सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/ सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन