सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९६१/०७३-७४ (पि.क्षे.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न सेवा/समूहका, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन