केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१२६/०७३-७४ (खुला) र १७१२७/०७३-७४ (महिला) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेटेरियोलोजिष्ट पद सिफारिस भएको उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन