लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५४/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उमेदवार सिफारिस सम्वन्धि सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन