मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६५-११५६८/०७३-७४ (खुला र समावेशी), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे./प्लम्बर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन