लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५१-१४८५२/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.दिवतीय श्रेणी, गणक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन