लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंको वि.नं ११४५६/०७२–७३ (खुला), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सब-इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन