लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्‍वरको वि‍.नं. ११३१६/०७२-७३ (महिला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तरगत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन