प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१३२-१३१३३/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल आर्थक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, गणक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन