लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं १३५९५-१३५९८/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन