लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., काठमाडौंबाट संचालन हुने नेपाली सेना, लेखा जम.क, स.प.हु. र अ.क. पदको नेपाली सेना, भ.छ.नि. कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भई आएका उम्मेद्‍वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन