पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१५३–१०१५६।०७२।०७३ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सिनियर अपरेटर (प्रा.), पदको परीक्षा केन्द्र - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन