लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेतको वि.नं. १४३१५-१४३२१/०७३-७४ ( पद -हेल्थ असिष्टेण्ट) तथा वि.नं. १४३८८-१४३९१/०७३-७४ (पद - कम्प्युटर अपरेटर) को जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखि अनलाईन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको संशोधित परीक्षा कार्यक्रम अनुसारको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन