सुर्खेतको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवा चौथो तहका विभिन्न पदहरुको सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन