लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०७३।७४–१ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन