दिपायल कार्यालयले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16689-16692/075-76, परराष्ट्र, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन