लोक सेवा आयोग प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १३०६१-१३०६३/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन